Truyền thông

KHAI TRƯƠNG KOHLER DESIGN CENTER TẠI HÀ NỘI NGÀY 18.7.2013