RITA VÕ HOTEL & RESORT

Trong thời gian tới, Tập đoàn Rita Võ sẽ mở rộng sang lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng với mô hình tự đầu tư và vận hành.