Truyền thông

KHAI TRƯƠNG KOHLER DESIGN CENTER TẠI TP.HCM NGÀY 12.3.2011